ABET new logo

 İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans  Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon  Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir  programdır,www.abet.org,(Kriter:Metalurji ve  Malzeme Mühendisliği)

 İlgili Sekmeler:

Öğrenci Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenleri ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi
 3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi
 4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi
 5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi
 6. Uygun deneyleme geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi
 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi

Program Eğitim Hedefleri

 • Üye topluluklarda faaliyet göstermek ve kamu sağlığı, güvenliği ve refahını göz önünde bulundurarak yüksek etik standartlar ve mühendislik davranış kuralları ile hareket etmesi,
 • Disiplinler arası ekiplerle etkin bir şekilde yapı-özellik-işlem-performans ilişkisini kurarak mühendislik çözümleri tasarlamak için bilim ve mühendislik ilkelerini kullanmada akıllı ve pratik olması,
 • Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak yaşam boyu öğrenme deneyimleri ile mesleki gelişimlerini sürdürmesi,
 • Kuruluşlarda ve/veya lisansüstü programlarda yerel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde başarılı bir şekilde istihdam edilmesi ve mesleğine hizmet etmesi

K&M - Kayıtlı ve Mezun Bilgileri 

(%100 İngilizce Programı)

Akademik Dönem 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Kayıtlı 62 62 62 62 62 52 51 51 51 51
Mezun 22 34 42 39 34 65 65

(En az %30 İngilizce Programı)

Akademik Dönem 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Kayıtlı 61 62 61 61 62 62 57 57 57 57
Mezun 85 79 89 61 50 58 71 54 66 66

 
Misyon
İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programı;
her biri kendi alanında uzman, özgün birikimlere sahip nitelikli öğretim üyesi kadrosu, altyapı ve laboratuar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu özelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme öngörüsü ile bütünleştirmiş bir anlayışın temsilcisidir. Bölümümüz bu niteliklerini;

 • mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerini araştırma, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip,

 • yeni ürün ve proses tasarımına katkı sağlayacak mühendislik malzemelerinin üretimine, şekillendirilmesine ve korunmasına yönelik teknolojiler konusunda bilgi sahibi,

 • ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,

 • yaratıcı, kendini sürekli geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış,

 • kalite ve çevre bilinci oluşmuş ve bunları mesleki yetenekleri ile uygulamaya aktarmaya hazır,

 • sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik bilince ve sorumluluğa sahip,

 • çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştirmeye, ve

ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmasız kabul görecek niteliklere sahip, bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya ve bunları yayınlamaya odaklamıştır.

Vizyon
İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için;

 • insani ve toplumsal değerleri,

 • sürekli gelişme anlayışını,

 • bilimin evrensel niteliklerini,

 • çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini

temel alarak öğrencilerine verdiği lisans eğitimi ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla

 • ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve

 • bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan

bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.