ABET new logo

 İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans  Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon  Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir  programdır,www.abet.org,(Kriter:Metalurji ve  Malzeme Mühendisliği)

 İlgili Sekmeler:

 

Öğrenci Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenleri ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi
 3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi
 4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi
 5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi
 6. Uygun deneyleme geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi
 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi

Program Eğitim Hedefleri

 • Üye topluluklarda faaliyet göstermek ve kamu sağlığı, güvenliği ve refahını göz önünde bulundurarak yüksek etik standartlar ve mühendislik davranış kuralları ile hareket etmesi,
 • Disiplinler arası ekiplerle etkin bir şekilde yapı-özellik-işlem-performans ilişkisini kurarak mühendislik çözümleri tasarlamak için bilim ve mühendislik ilkelerini kullanmada akıllı ve pratik olması,
 • Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak yaşam boyu öğrenme deneyimleri ile mesleki gelişimlerini sürdürmesi,
 • Kuruluşlarda ve/veya lisansüstü programlarda yerel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde başarılı bir şekilde istihdam edilmesi ve mesleğine hizmet etmesi

K&M - Kayıtlı ve Mezun Bilgileri 

Picture2


2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020  2020-2021   2021-2022
 Toplam öğrenci sayısı  605  620   632   706   720   731 
 Mezun sayısı   110  112  91  134  138  138


Misyon
İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programı;
her biri kendi alanında uzman, özgün birikimlere sahip nitelikli öğretim üyesi kadrosu, altyapı ve laboratuar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu özelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme öngörüsü ile bütünleştirmiş bir anlayışın temsilcisidir. Bölümümüz bu niteliklerini;

 • mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerini araştırma, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip,

 • yeni ürün ve proses tasarımına katkı sağlayacak mühendislik malzemelerinin üretimine, şekillendirilmesine ve korunmasına yönelik teknolojiler konusunda bilgi sahibi,

 • ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,

 • yaratıcı, kendini sürekli geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış,

 • kalite ve çevre bilinci oluşmuş ve bunları mesleki yetenekleri ile uygulamaya aktarmaya hazır,

 • sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik bilince ve sorumluluğa sahip,

 • çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştirmeye, ve

ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmasız kabul görecek niteliklere sahip, bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya ve bunları yayınlamaya odaklamıştır.

Vizyon
İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için;

 • insani ve toplumsal değerleri,

 • sürekli gelişme anlayışını,

 • bilimin evrensel niteliklerini,

 • çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini

temel alarak öğrencilerine verdiği lisans eğitimi ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla

 • ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve

 • bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan

bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

 

ITU Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
2023-24 Akademik Yılı

Öğrencilere ve Öğretim Üyelerine Duyuru

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı, www.abet.org sitesinde belirtilen ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından onaylanmış dört yıllık bir programa sahiptir ve Malzeme, Metalurji, Seramik ve Benzeri Mühendislik Programları için EAC Program Kriterleri'ne uygun olarak akredite edilmiştir.

2023 sonbaharından itibaren program şu anda "Neden Gösterme İncelemesi" sürecinden geçmektedir. Bu süreç, programın akreditasyon kriterleri ve standartlarıyla uyumunu sağlamak, "iyileştirici eylem stratejik planı" hazırlamak ve uygulamak, sürekli iyileştirme sürecini yürütmek ve ayrıca öğrenci ve öğretim üyelerine süreçlerin özetini sunmak için kullanılmaktadır. Bu özet, bu inceleme sürecinin nedenlerini ve iyileştirici eylemler ve belirli düzeltici önlemlerle ilgili kararları açıklamayı amaçlamaktadır. Bu kararlar, ITÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programının tekrar akreditasyon gereksinimlerine uyum sağlama ve öğrencilerimizin öğrenim deneyiminin sürekli iyileştirilmesi için 2022-2023 Bahar döneminden bu yana yapılan yapılandırılmış ve başlatılmıştır.

Süreç neden(leri):

Son ABET EAC yeniden akreditasyon inceleme döngüsü sonuçlarına göre, program tarafından sağlanan öğrencilerin zengin araştırmaya dayalı mühendislik tasarım deneyimlerinin, mühendislik tasarım içeriği ve deneyimi açısından güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu, öğrencilerimizin mühendislik uygulamasına ve gelecekteki mühendislik mesleklerine iyi donanımlı olmalarını desteklemek amacıyla yapılmalıdır.

Bu yönde alınan iyileştirici önlemler çerçevesinde, programımızın kısmen yapısallaştırılmış "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı" derslerinde gelişmelere ihtiyaç duyulduğu kabul edilmiştir; yani MET 4901 (sonbahar dönemi) ve MET 4902 (ilkbahar dönemi) zorunlu dersleri. Bu bağlamda MET 4901 için projeler, mühendislik tasarımı tanımıyla uyum gösteren öneriler şeklinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, MET 4902 için tasarım sürecini, deneysel prototip geliştirme veya fabrika kurulumunu geliştirmek amacıyla planlanan değişiklikler de onaylanmıştır. Ayrıca, programımız, MET 4902 projelerindeki mühendislik tasarımı standartlarına ilişkin güncellenmiş rehberlik konusunda öğrencilere yapılacak gözden geçirmelerin ve duyuruların zaman çizelgesini hazırlamıştır.

Programımızın düzeltici eylemleri:

Lisans öğrencilerimizin mühendislik tasarım deneyimlerini güçlendirmek ve geliştirmek için yapılan düzeltici eylemler ve düzeltici önlemler zaten 2022-2023 Bahar döneminden itibaren uygulanmıştır. Bu nedenle, 2022-2023 Bahar dönemi sonunda (Haziran 2023 ortası) sunulan tüm MET 4902 öğrenci raporları/mühendislik tasarım projeleri seti ile 2023-2024 Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde sunulacak yeni MET 4901 ve MET 4902 öğrenci raporları/mühendislik tasarım projeleri seti, 2024 İlkbahar dönemi sonuna kadar ABET EAC'ye sunulacak ve mühendislik tasarımı kriterlerine tam uyum sağlandığı gösterilecektir.