erdincÖzgeçmiş

1927 yılında Divriği’de doğmuştur. Divriği ilkokulu, Nuri Demirağ Ortaokulu ve Sivas 4 Eylül Lisesi’ni bitirdikten sonra, MTA Enstitüsü bursu ile 1946’da A.B.D.’ne giderek Golden, Colorado School of Mines’tan 1949’da Metalurji Mühendisliği; Columbus, Ohio’daki Ohio State University’nin Seramik Mühendisliği Bölümü’nden 1951’de Master of Science; ve İTÜ Maden Fakültesi’nden 1976’da Doktora diplomalarını almıştır. 1951-1952 yıllarında A.B.D.’nde, kurşun-gümüş madeninde, sac metal işleri, buhar kazanları ve metalurji fırınları projelerinde çalışmıştır.
1954-55 ve 1957-61 yılları arasında, MTA Enstitüsü Seramik ve Metalurji Laboratuarlarında, seramik hammaddelerin değerlendirilmesi ve üretim metalurjisi konularında çalışmıştır.
1961-67 yılları arasında, Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesinde müşavir, müdür muavinliği, ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur. O sıralarda Sümerbank tarafından kurulmakta olan Yıldız, Bozüyük, Yarımca ve Konya’daki porselen, fayans ve krom-magnezit refrakter tuğla fabrikalarının kuruluş çalışmalarına katılmıştır. 1969’da özel bir refrakter tuğla fabrikasının planlama çalışmalarında bulunmuş ve bir süre bu kuruluşun müşavirliğini yapmıştır.
1962-1968 arasında konferansiyer olarak, 1968’den itibaren de öğretim görevlisi olarak İTÜ Maden ve Metalurji Fakültelerinde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde bazı metalurji, yakıtlar, seramik malzemeler ve refrakterler derslerini vermiştir.

1959’da ODTÜ’de radyoizotoplar kursuna, 1960’da Fransa’da Fransız hükumetinin bursu ile seramikler konusunda uzun süreli staj programlarına, 1962’de Pakistan’da sanayi mineralleri sempozyumuna, 1964’de Ankara’da kerpiç konferansına, 1958’de Almanya’da, 1964’de Belçika’da, 1966’da İsveç’te, 1968’de İspanya’da Uluslararası Seramik Kongrelerine, 1977’de Macaristan’da Silikat Bilimi Konferansına, 1962-64 yılları arasında İstanbul’da çeşitli sevk ve idare kurs ve seminerlerine iştirak etmiştir.
Beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanmasında Seramik Özel İhtisas Komisyonları üyeliğinde bulunmuştur.

Doç.Dr. Şaban Şükrü Erdinç, 26 Temmuz 1994 tarihinde vefat etmiştir.
Seçilmiş Bazı Yayınları 

 1.  A Design of a Refractory Plant to Provide for Quality Control Methods, Ohio State University, Columbus, Ohio, 1951. M. S. tezi.
 2.  Magnezit Tuğla İmalinde Kullanılacak Magnezitin Kalitesi, Empüritelerin Tesir ve Temizleme İmkanları, M. T. A. Ens. Dergisi, No. 52, ss. 116-125, 1959.
 3.  Küçük Çapta Madencilik, Arama, Etüd, İşletme Hazırlığı, M. T. A. Ens. Dergisi, No. 56, ss. 132-137, 1961.
 4.  Ceramic and Refractory Brick Industry in Turkey and their Raw Materials, Industrial Rocks and Minerals, Cento Yayını, ss. 106-119, 1962. Lahore, Pakistan’daki Cento Sempozyumunda tebliğ olarak verilmiştir.
 5.  Kil Ürünlerinin Kurutulması, Madencilik, Sayı 15, ss. 958-965, 1964. Anakara Kerpiç Sempozyumunda tebliğ olarak verilmiştir.
 6.  Milletlerarası IX. Seramik Kongresi – Brüksel, Belçika, Madencilik Sayı 17, ss. 76-84, 1965.
 7.  Bentonitlerin Metalurjide Kullanılması Bakımından Araştırılması ve Reşadiye Bentonitlerinin Bu Açıdan İncelenmesi, 156 sayfa, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, 1976. Doktora tezi.
 8.  Çağlayan Bilim ve Teknik Ansiklopedisi’ndeki Seramik Konuları (A-harfi), Çağlayan Kitap Evi, 1978-1979.
 9.  Metalurjiye Paralel Olarak Kalite, Üretim Teknolojisi ve Uygulama Açısından Refrakter Malzemelerde Gelişmeler – Türkiye için Öneriler, 3. Ulusal Metalurji Kongresi, Metalurji Mühendisleri Odası, Ankara, 1979. Kongrede tebliğ olarak verilmiştir.
 10.  Modern Bazik Refrakterler, Metalurji, Sayı 26, 1980.


Araştırmalar

 1. Fuel Problems in Cement Industry, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, Bitirme çalışması, 1949.
 2. Bilecik Vilayeti Seramik Ham Maddeleri Etüd Raporu, M.T.A. Ens. Derleme No. 2425, 1956.
 3. Kütahya Vilayeti Seramik Ham Maddeleri Etüd Raporu, M.T.A. Ens. Derleme No. 2474, 1956.
 4. Istanbul, Kılıçlı Köyü Kili Etüd Raporu, M.T.A. Ens. Derleme No. 2563, 1957.
 5. Çankırı Vilayetine Ait Bazı Seramik Ham Maddeleri Etüd Raporu, M.T.A. Ens. Derleme No. 2638, 1958.
 6. Çorum Vilayetine Ait Bazı Seramik Ham Maddeleri Etüd Raporu, M.T.A. Ens. Derleme No. 2639, 1958.
 7. Bazı Istanbul Killerinin Seramik Ham Maddesi Bakımından Tetkiki, M.T.A. Ens. Derleme No. 2709, 1959.
 8. Hırsızdere Magnezitlerinin Magnezit Tuğla Ham Maddesi Bakımından Tetkiki, M.T.A. Ens. Derleme No. 2699, 1959.
 9. İnce Seramik Sanayii İç Piyasa Etüdü – Ortak Araştırma Raporu, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, 1965.
 10. Bazik Refrakter Tuğla Üretiminde Sinter Tane Büyüklüğü Dağılımı Hakkında Rapor, T.B.T.A.K. Uygulayıcılarla İlişkiler Ünitesi için, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, 1974.
 11. Etibank Ergani Bakır İşletmesi Bakır Konverteri Bazik Astar Etüdü, İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Tatbiki Metalurji Kürsüsü, 1972.